• ХБХЭЭХ

  • Манай төв оффис нь хөгжлийн бэрхшээлийн талаар болон бүх төрлийн үйлчилгээний талаарх мэдээллээр хангах зорилго бүхий үндэсний хэмжээний мэдээллийн төвийг бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна

  • Номын сан 

  • Хэвлэмэл ном, гарын авлага

  • Вэб хуудас болон сошиал медиа

 • Олон нийтэд мэдлэг олгох семинар (2 сар тутмын семинар, компаний ажил)

 • Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд (багш, эмч, нийгмийн ажилтнуудад зориулсан)

 • Иргэний нийгмийн болон төрийн байгууллагуудтай түншлэлийг бэхжүүлэх 

 • Иргэний нийгмийн болон төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох 

 • Олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх компаний ажил 

 • Хандлага өөрчлөх үйл ажиллагаанууд  

 • Нөлөөллийн ажлын чиглэл: хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлэлт ба эрт оролцоо, хүний эрхэд суурилсан оролцоог хангасан үйлчилгээ, тэгш хамруулах боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн хамгаалал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрх.

Манай байгууллагатай холбоотой мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тухай мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөг доор бүртгүүлж аваарай:

©2020 by Association of Parents with Differently-abled Children.
Web Developer: Saruul Amarbayar