Бидний зорилго:

  • Эцэг эхчүүдийг хөгжлийн бэрхшээл, хүний эрхийн талаар зөв ойлголт, мэдлэг өгөх, шаардлагатай бусад мэдээллээр хангах

  • Хэрэгцээтэй үйлчилгээнүүдийг цаг алдалгүй холбон зуучлах

  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч нарын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх

  • Эцэг эхчүүд хамтаараа хүүхдийн эрхийг дэмжих, хангах, хамгаалах үүргээ биелүүлэхийг төрөөс шаардаж, нөлөө үзүүлэх зорилготой.

Манай байгууллагатай холбоотой мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тухай мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөг доор бүртгүүлж аваарай:

©2020 by Association of Parents with Differently-abled Children.
Web Developer: Saruul Amarbayar